ปฏิทินกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : วันที่ 13 – 20 พฤศจิกายน 2559
 

                                                                 

 

 

ปฏิทินกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : วันที่ 13 – 20 พฤศจิกายน 2559

 

 

  • วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559

เวลา 09.00 – 16.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ทุกคณะ / วิทยาลัย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการทุกสถาบัน / สำนัก / วิทยาลัย / กอง หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (กองนโยบายและแผน : ผู้จัด)    

 

  • วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ปรานี  พรรณวิเชียร วิทยากรกลาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน , รศ.พิษณุ เจียวคุณ               รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , อาจารย์ ดร.พีระพงศ์  ตริยเจริญ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ  สิริประเสริฐศิลป์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคุณพีณา  จันทะแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

  • วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559

เวลา 09.30 – 11.30 น. ผู้บริหารและอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะจาก Xi’an Jiaotong University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกัน (โครงการ 2 + 2) ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ : ผู้จัด)

 

  • วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559

เวลา 18.00 – 22.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการประกวดขบวนรถกระทงใหญ่ ในงาน “ประเพณียี่เป็ง รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ประจำปี พ.ศ.2559 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเป็นขบวนลำดับที่ 9 ตั้งจุด ณ ด้านหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่ เคลื่อนผ่านประตูท่าแพไปยังสำนักงานเทศบาล นครเชียงใหม่ (สำนักศิลปะและวัฒนธรรม : ผู้จัด)

 

 

 

  • วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559

เวลา 10.00 – 12.00 น. นักศึกษาแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ ภาควิชานิเทศศาสตร์                คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Roadshow รณรงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ในการข้ามถนนโดยใช้สะพานลอยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป ณ ศูนย์อาหาร CMRU FOOD CENTER , กองพัฒนานักศึกษา , คณะ / วิทยาลัย และงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

 

เวลา 13.30 – 15.00 น. คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Assoc.Prof.Dr. Naomasa Sasaki จาก Kyoto University of Education ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเพื่อเยี่ยมเยือนและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยน         ระหว่างสองมหาวิทยาลัย ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ : ผู้จัด)

 

  • วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการจัดทำเอกสารด้านการเรียนการสอน ตำรา และบทความวิชาการสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าในตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 5 โรงแรมฟูราม่า  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (กองบริหารงานบุคคล : ผู้จัด)

 

  • วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าศึกษาดูงานด้านแผนงานและงบประมาณ ติดตามและประเมินผล การเงินและบัญชี และงานพัสดุ ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรสู่มืออาชีพ ในส่วนกองนโยบายและแผน และกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

รวบรวมข้อมูล : สุกัญญา  แก้ววรรณ  นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.