รองอธิการบดีอาจารย์ ถนัด บุญชัย
รองอธิการบดี

ผู้อำนวยการกองศิริเพ็ญ ผ่องจตุรัส
ผู้อำนวยการกอง

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์นายนราธิป ปากหวาน
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

นักประชาสัมพันธ์สุกัญญา แก้ววรรณ
นักประชาสัมพันธ์

พัชริดา เขียวขุนเนิน
นักประชาสัมพันธ์

เสาวลักษณ์ สามแก้ว
นักประชาสัมพันธ์

วัชระ ไทยบัณฑิตย์
นักประชาสัมพันธ์

พัชร์สิตา เจริญสุรภิรมย์
นักประชาสัมพันธ์