cmrulostandfound
 

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้บริการในการ รับ - ส่งคืน ติดตาม ทรัพย์สินและเอกสารสำคัญสูญหาย เพื่อให้บริการแก่ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ทำเอกสารสำคัญ หรือทรัพย์สินสูญหายภายในมหาวิทยาลัย ได้ติดตามทรัพย์สินและเอกสารสำคัญ และเป็นสื่อกลางให้แก่พลเมืองดี ทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอก ในการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อแจ้งให้แก่เจ้าของทรัพย์สินและเอกสารสำคัญ ได้รับทราบและติดต่อรับเอกสารและทรัพย์สินคืน โดยแต่เดิม ใช้วิธีการสืบค้นข้อมูลจากระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยซึ่งมีข้อจำกัดในด้านการเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นในการติดตามเจ้าของทรัพย์สิน ดังนั้น เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเข้าถึงผู้รับข้อมูลและเป็นช่องทางในการติดต่อข่าวสารในเรื่องการติดตามทรัพย์สินและเอกสารสำคัญโดยเจ้าหน้าที่ สามารถอำนวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งในการติดต่อสื่อสารกับผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน ในการแจ้งข้อมูลทรัพย์สินหรือเอกสารที่สูญหาย และการติดต่อกับพลเมืองดี ที่มีความประสงค์แจ้งข้อมูลไปยังผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินและเอกสารสำคัญ ดังนั้น จึงขอแจ้งช่องทาง ในการรับบริการและรับข้อมูลข่าวสาร การให้บริการ  รับ - ส่งคืน ติดตามทรัพย์สินและเอกสารสำคัญสูญหาย ซึ่งดำเนินการโดยงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสามารถติดตามข้อมูลได้ที่www.facebook.com/cmrulostandfound หรือ ค้นหา งานบริการรับ-ส่งคืน ติดตามทรัพย์สิน-เอกสารสำคัญสูญหาย PRcmru ที่ Facebook สอบถามเพิ่มเติม ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053 885 555 ต่อ 9