งานประชาสัมพันธ์แนะนำขั้นตอนการฝากข่าวประชาสัมพันธ์
                                                                     

 

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ทำอย่างไร?
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้บริการติดต่อสอบถามข้อมูลและประสานงานราชการภายในมหาวิทยาลัย

ทั้งกับบุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนบุคคลภายนอก หน่วยงานรัฐ เอกชนที่มีความประสงค์ติดต่อราชการกับทางมหาวิทยาลัย โดยสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคาร 1

หรืออาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้บริการติดต่อสอบถาม

ณ เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงานอธิการบดี รวมทั้งทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-885-395-7 หรือ 053-885-555 ต่อ 9

โดยนอกเหนือจากการให้บริการติดต่อสอบถามแล้วงานประชาสัมพันธ์ ยังมีบริการกระจายข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ

ทั้ง ทางวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์พิงค์ราชภัฏ ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทางสถานีโทรทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM88.5 MHz.ทางสื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในมหาวิทยาลัยและสื่ออื่นๆ งานประชาสัมพันธ์จึงขอแนะนำสำหรับท่านผู้ติดต่อราชการทุกท่าน ที่มีความประสงค์ฝากข่าวสารประชาสัมพันธ์ โดยท่านสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ค่ะ

1. ทำหนังสือราชการ เรียน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยใส่ชื่อเรื่องว่า "ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์" แล้วตามด้วยข่าว หรือ ชื่องานตามที่ท่านเห็นสมควรให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยเนื้อความสามารถชี้แจงรายละเอียดที่มาโครงการกำหนดการคร่าวๆ และสื่อที่ท่านประสงค์ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้ง แนบกำหนดการ ที่มาโครงการ สื่อประชาสัมพันธ์ (ถ้ามี) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องมาพร้อมหนังสือดังกล่าว

2. ยื่นหนังสือที่สำนักงานอธิการบดี อาคาร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (งานธุรการ) ทั้งนี้ กรณีที่มีสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ แผ่นซีดี หรือ โปสเตอร์ ใบปลิว ท่านสามารถนำสื่อมายื่นที่งานประชาสัมพันธ์ได้โดยตรง และยื่นหนังสือราชการที่ธุรการเพื่อดำเนินการตามระบบราชการ

3. กรณีที่ท่านไม่ได้มายื่นเอกสารด้วยตนเอง ท่านสามารถส่งรายละเอียดพร้อมหนังสือราชการขออนุเคราะห์ดำเนินการประชาสัมพันธ์มายังโทรสาร
ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-885-319

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-885-555 กด9 หรือ

053-885-395 ในวันและเวลาราชการ

เว็บไซต์งานประชาสัมพันธ์ www.public.cmru.ac.th