กองพัฒนานักศึกษา มร.ชม. แจ้งนักศึกษาตรวจสอบหน่วยกิจกรรม
กองพัฒนานักศึกษา มร.ชม. แจ้งนักศึกษาตรวจสอบหน่วยกิจกรรม

ทาง www.stuact.cmru.ac.th

          ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอให้นักศึกษาทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ รหัส 57 – 58 เข้าตรวจสอบหน่วยกิจกรรมที่เข้าร่วมกับทางมหาวิทยาลัยทั้งการเข้าร่วมโครงการ การเข้าร่วมกิจกรรมบังคับและกิจกรรมที่เข้าร่วมเพื่อเก็บหน่วยกิจกรรม โดยเฉลี่ยนักศึกษาควรเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิจกรรม ต่อ 1 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษานักศึกษาที่ใช้เวลาศึกษา ในมหาวิทยาลัย 2 ปีครึ่ง หรือน้อยกว่าต้องเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมรวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิจกรรมตลอดหลักสูตร นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และ 5 ปี ต้องเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิจกรรมตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาคู่มือกิจกรรมนักศึกษาอย่างรอบคอบและตรวจสอบข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทาง Website ของกองพัฒนานักศึกษาในระบบบันทึกกิจกรรม ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053 – 885 – 443 หรือดูรายละเอียดได้ทาง http://www.stuact.cmru.ac.th/